Фізіологія і психологія праці - Крушельницька Я.В.

Індивідуальний стиль діяльності ... Інформаційна модель об’єкта керування

Індивідуальний стиль діяльності — сукупність прийомів і способів роботи, зумовлена певними властивостями особистості і сформована як засіб її пристосування до об’єктивних вимог професії.

Індукція — концентрація нервового процесу на місці виникнення і наведення протилежного процесу на навколишні нервові центри.

Інтегральний образ робочих дій — сформована фізіологічними засобами в корі головного мозку сукупність елементарних трудових рухів, дій, операцій.

Інтегративна функція ЦНС — діяльність мозку, яка об’єднує різноманітні функції організму для їх злагодженої взаємодії в процесі досягнення поставленої мети.

Інтенсивність праці — затрати енергії, які безпосередньо пов’я­зані з результатами праці, втілені в корисному результаті.

Іррадіація — поширення нервового процесу з місця виникнення на навколишні нервові центри.

Інформаційна основа діяльності — сукупність інформаційних ознак, які характеризують предметні та суб’єктивні умови діяльності.

Інформаційна модель об’єкта керування — різні носії інформації про об’єкт, що сприймається оператором.

Калоричний еквівалент ... Культура праці

Калоричний еквівалент — кількість енергії, яка вивільняється при використанні 1 л кисню.

Кисневий запит — кількість кисню, яка необхідна для виконання роботи.

Кисневий борг — різниця між кисневим запитом і кількістю кисню, який фактично споживається під час роботи.

Кінематична пара — сукупність двох ланок, з’єднаних між собою суглобом, які взаємно обмежують рух.

Концептуальна модель — сформоване на основі декодування сприйнятих сигналів логічне знання про керований об’єкт (процес).

Координаційна функція — діяльність мозку щодо подолання антагоністичної взаємодії між рефлексами з різним функціональним призначенням.

Критичні особливості операції — елементи операції, які вимагають від працівника підвищеного напруження психічних функцій або при виконанні яких спостерігається найбільше помилкових дій.

Культура праці — уміння і звичка працівника раціонально планувати, орга­нізовувати і обліковувати свою роботу, творчо використовувати трудові навички, розвивати свою трудову концепцію, погоджуючи мотиви і результати праці зі стратегією розвитку організації.

Лабільність ... Легенева вентиляція

Лабільність — здатність збудливої тканини до відтворення нервових імпульсів відповідно до ритму подразнення.

Легенева вентиляція — кількість повітря, яка проходить через легені за одну хвилину.