Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - Покропивний С. Ф.,

2.5. Формулювання цілей діяльності фірми

Мета — це той кінцевий стан, якого фірма сподівається досягти у визначеному майбутньому; ідеальне уявлення про бажані результати діяльності фірми.

У процесі опрацювання стратегії для формулювання цілей фірми, як правило, користуються такими термінами (показниками):

  • Прибутковість (обсяг прибутку, дохід від інвестованого капіталу, співвідношення прибутку й обсягу продажу тощо).
  • Продуктивність, або ефективність (витрати на виробництво одиниці продукції, виробіток на одного робітника тощо).
  • Продукція (зміна номенклатури й асортименту продукції, виготовлення нових виробів тощо).
  • Ринок (обсяг продажу, частка участі фірми на ринку відповідних товарів тощо).
  • Виробнича потужність (приріст потужності підприємства в цілому або його структурних підрозділів).
  • Персонал (зниження плинності, підвищення рівня кваліфікації, поліпшення умов праці тощо).

Правильно сформульовані цілі мають бути:

1) конкретними й кількісно вимірюваними. Розробляючи цілі у придатних для такого вимірювання формах, підприємець чітко визначає вимоги до своїх працівників, формує підгрунтя для наступних рішень, створює основу для об’єктивної оцінки подальшої практичної діяльності;

2) зорієнтованими в часі, тобто чітко вказувати не лише на те, чого саме, а й коли фірма мусить досягти. Без цієї характеристики цілі не можна вважати конкретними;

3) реалістичними і досяжними, тобто такими, що не виходять за межі можливостей фірми. Мета, для досягнення якої у фірми відсутні реальні можливості, — це утопія. Вона може бути дуже привабливою, але в кінцевому підсумку завжди зменшує мотивацію працівників, оскільки наперед прирікає їхню діяльність на невдачу;

4) узгодженими та взаємопов’язаними. Фірма завжди має кілька цілей діяльності. Досягнення однієї не може заважати досягненню інших цілей;

5) сформульованими письмово. Тільки письмово зафіксовані цілі забезпечують дотримання всіх названих вимог до них та дають змогу повідомляти персонал фірми про їх зміст і етапи досягнення.

Сформульовані з урахуванням зазначених критеріїв цілі стають своєрідними нормативами, на підставі яких фірма може оцінювати результати своєї майбутньої практичної діяльності.