Економіка підприємства - Макаровська Т.П.

 

Приклади розв'язання задач

Задача 1. Первісна вартість об'єкта амортизації, що належить до третьої групи, становить 1200 тис. грн. Визначити суми щорічних амортизаційних відрахувань.

Розв'язання.

  1. Амортизаційні відрахування за роками:

перший — 1200*0,15 = 180 тис. грн;

другий — 1200*0,3 = 360 тис. грн;

третій — 1200*0,2 = 240 тис. грн;

четвертий — 1200*0,15 = 180 тис. грн;

п'ятий — 1200*0,1 = 120 тис. грн;

шостий — 1200*0,05 = 60 тис. грн;

сьомий — 1200*0,05 = 60 тис. грн.

  1. Перевірка. Сума прискореної амортизації — 1200 тис грн.: 180 + 360 + 240 + 180 + 120 + 60 + 60 = 1200 тис. грн.

Задача 2. На підприємстві вартість основних фондів на початок звітного періоду становила 8136 тис. грн. З 01.05 з експлуатації було виведено устаткування на суму 1235 тис. грн, а з 01.11 введено додаткові основні фонди на суму 1450 тис. грн. Обсяг виробленої продукції становить 9132 тис. грн, загальна чисельність працюючих — 250 осіб. Розрахувати середньорічну вартість, фондовіддачу і фондомісткість основних фондів підприємства.

Розв'язання.

1. Середньорічна вартість основних фондів

  1. Фондовіддача Фв = 9132 : 7555 1,21 грн.
  2. Фондомісткість Фм = 7555 : 9132 0,82 грн.

Задача 3. Обчислити коефіцієнт змінності роботи верстатів у цеху, якщо 30 з них працює в одну зміну, 80 — у дві, а 20 — у три. Розв'язання.

1. Коефіцієнт змінності Кзм = (30 • 1 + 80 • 2 + 20 • 3) : (30 + 80 + 20) = = 1,9 зміни.

Задача 4. Первісна вартість основних фондів підприємства — 3 млн грн, термін служби — 6 років, ліквідаційна вартість — 20 тис. грн. Визначити річну норму і щорічну суму амортизаційних відрахувань, використовуючи прямолінійну амортизацію.

Розв'язання.

1. Річна норма амортизаційних відрахувань

2. Щорічна сума амортизаційних відрахувань

Задача 5. Первісна вартість верстата на підприємстві — 100 тис. грн, нормативний термін служби — 5 років. Визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості.

Розв'язання.

Визначаємо річну норму амортизації як для лінійної амортизації:

па = (1 : 5) • 100 % = 20 %.

Подвоюємо цю норму: па = 20 • 2 = 40 %. Далі застосуємо норму амортизації, що становить 0,4 до залишкової вартості.

Сума амортизаційних відрахувань:

першого року А1 = 100 *0,4 = 40 тис. грн;

другого року А2 = (100 40) *0,4 = 24 тис. грн;

третього року А3 = (60 24) *0,4 = 14,4 тис. грн;

четвертого року А4 = (36 14,4) *0,4 = 8,64 тис. грн;

п'ятого року А5 = (21,6 8,64)*0,4 = 5,18 тис. грн.

Як бачимо, у перші роки зношення амортизації велике, проте з роками зменшується. Для перевірки складемо нагромаджені суми амортизаційних відрахувань і з'ясуємо, чи дає змогу цей метод здійснити повне відшкодування зроблених витрат на придбання верстата:

А = 40 + 24 + 14,4 + 8,64 + 5,18 = 92,22 тис. грн.

Виявляється, що не вся первісна вартість відшкодовується: 100 -92,22 = 7,78 тис. грн.

Недоамортизовану частину вартості прийнято вважати ліквідаційною вартістю верстата.

Задача 6. Використовуючи дані задачі 5 визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань кумулятивним методом (цілих значень років).

Розв'язання.

Сума цілих значень років

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Нормою амортизаційних відрахувань візьмемо коефіцієнти, утворені цілими значеннями років: 5/15; 4/15; 3/15; 2/15 і 1/15. Сума амортизаційних відрахувань:

першого року А1 = 100 *5 / 15 = 33,3 тис. грн;

другого року А2 = 100 * 4 / 15 = 26,6 тис. грн;

третього року А3 = 100 *3 / 15 = 20,0 тис. грн;

четвертого року А4 = 100 *2 / 15 = 13,3 тис. грн;

п'ятого року А5 = 100 ' 1 / 15 = 6,67 тис. грн.

Знову спробуємо перевірити, чи вся первісна вартість придбання верстата відшкодовується:

33,3 + 26,6 + 20 + 13,3 + 6,67 = 99,87 тис. грн.

Як бачимо, загальна сума зношення майже збігається з первісною вартістю. Незначні розбіжності пов'язані з похибками округлення результатів. Цей метод дає повне відшкодування первісної вартості верстата незалежно від того, чи враховувалася ліквідаційна вартість.

Задача 7. У виробничому цеху 30 верстатів. На обробку однієї деталі витрачається 0,35 нормо-год. Режим роботи цеху двозмінний.

Тривалість зміни — 8,2 год. У звітному році робочих днів 242. Простої верстатів у поточних ремонтах становлять 3,5 % номінального річного фонду часу їх роботи. Коефіцієнт використання виробничих потужностей — 0,91. Визначити виробничу потужність цеху і його виробничу програму (річний обсяг випуску цехом деталей). Розв'язання.

1. Номінальний фонд часу роботи одного верстата

8,2 • 2 • 242 = 3968,8 год.

2. Дійсний фонд часу роботи одного верстата

3968,8 • (1 0,035) « 3830 год.

3. Виробнича потужність одного верстата

3830 : 0,35 = 10 943 деталі.

4. Виробнича потужність цеху

10943 • 30 = 328290 деталей.

5. Виробнича програма цеху

328290 • 0,91 = 298744 деталі.