Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г.

ПЕРЕДМОВА

Процес розбудови ринкової економіки в Україні набув незворотного характеру. Реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств і створення на їх основі нових агроформувань ринкового типу — селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, приватних підприємств, виробничих сільськогосподарських кооперативів, стимулювання державою підприємницької діяльності, прийняття нового Земельного кодексу та інших важливих нормативних актів, направлених на запровадження більш досконалих економічних важелів регулювання економіки, започаткування інтеграції економіки України у світовий ринок створюють сприятливіше ринкове середовище для розвитку виробництва в усіх сферах економіки, в тому числі і в аграрно-промисловому комплексі. Це вимагає значного підвищення рівня підготовки спеціалістів вищої кваліфікації — економістів-аграрників, які були б здатні на високому професійному рівні розв’язувати фінансово-економічні та господарські проблеми в умовах ринку. Вирішенню цієї проблеми певною мірою сприятиме даний підручник. Основна мета його — розширити знання студентів щодо дії ринкового механізму в аграрній сфері економіки, навчити їх творчо підходити до розв’язання різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємств), прищепити вміння оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяти формуванню економічного мислення, адаптованого до вимог ринкової економіки.

В підручнику висвітлюються важливі аспекти економіки аграрних підприємств. Їх глибоке розуміння менеджерами економіки і виробництва є необхідним чинником прийняття ними обґрунтованих рішень в умовах конкуренції і зміни кон’юнктури ринку. Зокрема, чільне місце займає розгляд таких важливих проблем, як попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію і вплив зміни цих факторів на економіку аграрних підприємств, економічні засади їх функціонування та зовнішнє середовище їх діяльності, заміна живої праці капіталом, формування витрат у ринковій економіці, визначення й оцінка функціонування авансованого і власного капіталу аграрних підприємств, формування інтенсивного типу їх розвитку, оцінка ринкової позиції підприємства, ринкове ціноутворення і проблеми цінової конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, питання вимірювання та аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва відповідно до вимог нових стандартів бухгалтерського обліку в Україні тощо.

Структура підручника підпорядкована необхідності послідовного і логічного освоєння читачем сучасних взаємопов’язаних проблем аграрної економіки. Викладання матеріалу починається із загальних, відносно відокремлених питань дисципліни, продовжується і завершується тими проблемами, які ґрунтуються на раніше висвітлених аспектах економіки. Виділяються, зокрема, чотири частини підручника. Перша частина — «Вступ», де розглядаються місце і роль галузі в економіці країни, предмет і методологія науки та досліджуються питання попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію; друга — «Аграрні підприємства, їх виробничі витрати та кінцеві результати діяльності; третя — «Ресурси аграрних підприємств»; четверта частина — «Ефективність діяльності аграрних підприємств та економічні важелі формування і підвищення її рівня».

При викладі матеріалу враховані закони України, постанови Кабінету міністрів та укази Президента щодо розвитку агропромислового комплексу і становлення ринкової економіки в Україні.

В умовах стабілізації економіки, але за можливого повільного розвитку інфляційних процесів, наведений у підручнику цифровий матеріал дещо може не відповідати тим абсолютним значенням економічних параметрів, які формуються сьогодні. Але це не змінює загального характеру закономірностей і тенденцій розвитку аграрної економіки, висвітлених у підручнику, істотно не впливає на висновки і рекомендації, подані в кожній з розглянутих тем.

Автор сподівається, що цей підручник буде корисним не лише для студентів — майбутніх економістів-аграрників, а й для спеціалістів і керівників аграрних підприємств, працівників управління АПК, аспірантів, наукових працівників.