This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Еволюція в доступній формі для загального розвитку

Еволюція - природний процес розвитку життя на Землі.

Еволюція - процес неонтогенетіческого розвитку, однорівневої якісної трансформації і / або деградації, процес структурної зміни чогось від одного стану до іншого.

Біологічна еволюція (від лат. Evolutio - «розгортання») - природний процес розвитку живої природи, що супроводжується зміною генетичного складу популяцій, формуванням адаптацій, видоутворення і вимиранням видів, перетворенням екосистем і біосфери в цілому.

Існує кілька еволюційних теорій, що пояснюють механізми, що лежать в основі еволюційних процесів. В даний момент загальноприйнятої є синтетична теорія еволюції (СТЕ), що є синтезом класичного дарвінізму і популяційної генетики. СТЕ дозволяє пояснити зв'язок матеріалу еволюції (генетичні мутації) і механізму еволюції (природний відбір). В рамках СТЕ еволюція визначається як процес зміни частот алелей генів в популяціях організмів протягом часу, що перевищує тривалість життя одного покоління.

Чарльз Дарвін першим сформулював теорію еволюції шляхом природного відбору. Еволюція шляхом природного відбору - це процес, який випливає з трьох фактів про популяціях: 1) щодо більшої народжуваності потомства, ніж може вижити; 2) у різних організмів різні риси, що призводить до відмінностей в виживання і ймовірності залишити потомство; 3) ці риси - успадковані. Ці умови призводять до появи внутрішньовидової конкуренції і виборчої елімінації найменш пристосованих до середовища особин, що веде до збільшення в наступному поколінні частки таких особин, риси яких сприяють виживанню і розмноженню в цьому середовищі. Природний відбір - єдина відома причина адаптацій, але не єдина причина еволюції. До числа неадаптівних причин відносяться генетичний дрейф, потік генів і мутації.

Незважаючи на неоднозначне сприйняття в суспільстві, еволюція як природний процес є твердо встановленим науковим фактом, має величезну кількість доказів і не викликає сумнівів в науковому співтоваристві. У той же час окремі аспекти теорій, що пояснюють механізми еволюції, є предметом наукових дискусій. Відкриття в еволюційної біології справили величезний вплив не тільки на традиційні галузі біології, але і на інші академічні дисципліни, наприклад, антропологію, психологію. Уявлення про еволюцію стали основою сучасних концепцій сільського господарства, охорони навколишнього середовища, широко використовуються в медицині, біотехнології та багатьох інших соціально значущих областях людської діяльності.

Еволюція відбувається протягом періоду часу, що перевищує термін життя одного покоління, і полягає в зміні успадкованих рис організму. Першим етапом цього процесу є зміна частот алелей генів в популяції. В ідеальній популяції, в якій відсутні мутації, природний відбір, ізоляція (вибірковість схрещування), дрейф і потік генів, частота алелей, відповідно до закону Харді - Вайнберга, буде незмінна від покоління до покоління. Таким чином, еволюція в даній популяції не буде відбуватися. Однак в реальних популяціях існують чинники, які призводять до змін частот алелей генів. Це мутації, потік генів, природний відбір і дрейф генів. Ці фактори і є факторами еволюції. Мутації збільшують мінливість в популяції за рахунок появи нових алельних варіантів генів - мутаційної мінливості. Крім мутаційної є також комбинативная мінливість, обумовлена ​​рекомбінацією. Зазвичай вона призводить не до змін частот алелей, а до їх новим сполученням. Однак генна конверсія може призводити як до появи нових алелей, так і до змін частот алелей. Ще одним фактором, що призводить до зміни частот алелей, є потік генів.


Эволюция в доступной форме для общего развития